Praktijkinformatie

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via:

  • De website ‘Contact’. Hier kunt u eenvoudig een mail naar ons sturen en dan nemen wij contact met u op.  
  • Telefonisch bij Lotte Leeflang, office manager. Zij is telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 06-53702597. Lotte is aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 10.00 uur en 15.00 uur.
  • Via de mail naar l.leeflang@logopediepraktijkleidscherijn.nl

U krijgt na uw aanmelding van ons een aanmeldingsformulier toegestuurd welke wij u vragen zo volledig mogelijk in te vullen en retour te sturen naar:l.leeflang@logopediepraktijkleidscherijn.nl
Zodra wij uw aanmeldingsformulier retour ontvangen hebben, nemen wij contact met u op om een voorstel te doen voor een afspraak die past bij uw wensen betreffende de dag, het tijdstip en de locatie. Op deze wijze proberen wij zoveel mogelijk aan te sluiten bij uw wensen.

Vergoeding
De praktijk heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Om in aanmerking te komen voor vergoede behandeling is het noodzakelijk dat wij beschikken over een verwijsbrief van de huisarts, tandarts, orthodontist of specialist.
De logopedische behandeling wordt in bijna alle gevallen vergoedt door de basisverzekering van uw ziektekostenverzekering.
Voor kinderen onder de 18 jaar geldt nog geen eigen risico en zijn er daarom geen kosten verbonden aan de logopedische behandeling van uw kind. Lees- en spellingsproblemen en/of dyslexie worden niet vergoedt door de ziektekostenverzekering, maar kunnen wel behandeld worden op eigen bijdrage.
Indien u ouder bent dan 18 jaar, betaalt u mogelijk een deel van de behandeling zelf via het eigen risico. U kunt uw polisvoorwaarden hiervoor raadplegen.
De kosten van de gegeven behandelingen worden door de logopedist rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar ingediend.
Indien u niet verzekerd bent, krijgt u 1 keer per maand een rekening van ons.

Tarieven
Voor vragen over de tarieven kunt u contact opnemen met Mw. L. Leeflang Office manager e-mail: l.leeflang@logopediepraktijkleidscherijn.nl
Werkzaam op: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 10.00 uur en 15.00 uur.

Verhindering
Bij verhindering moet u zich minimaal 24 uur van te voren afmelden, anders wordt het volledige behandeltarief bij u in rekening gebracht. U kunt zich afmelden bij de behandelende logopedist, telefonisch of via de mail. (zie gegevens afsprakenkaart)

Klantervaringsonderzoek Qualizorg (KEO)
Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen met onze logopediepraktijk en onze logopedisten. Daarom neemt onze praktijk deel aan een onderzoek dat uw ervaringen bevraagd. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk bureau genaamd Qualizorg BV. Deelname aan dit onderzoek is volledig anoniem. Wij stellen uw deelname in het belang van verbeteren van onze zorgverlening natuurlijk erg op prijs! Graag vragen wij u om deel te nemen aan dit onderzoek.

Klachtenregeling
Indien u een klacht heeft over het handelen van de logopedist, is dit belangrijk om eerst met de behandelend logopedist te bespreken of contact op te nemen met de praktijkhoudster Mw A.G. Lutters-Joostema. Mocht de klacht niet worden opgelost, dan kunt u terecht bij Klachtenloket Paramedici.

Het klachtenrecht voor cliënten is vastgelegd in de wet Wkkgz. De klachtenregeling van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) is hieraan verbonden.

Logopediepraktijk Leidsche Rijn volgt deze klachtenregeling.

Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst
In de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) worden bepaalde aspecten van de zorg binnen de individuele relatie tussen de patiënt en de zorgverlener geregeld. De wet gaat uit van een vertrouwensrelatie waarin patiënt en logopedist op basis van gelijkwaardigheid zoveel mogelijk samen overleggen en beslissen. Zo worden er eisen gesteld ten aanzien van informatie, toestemming en inzage dossier. Om aan deze eisen te voldoen wordt er een  behandelovereenkomst opgesteld. 

Privacy

Wet Bescherming Persoonsgegevens
De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) beschermt uw privacy. Bij de start van de behandeling krijgt u een Informatieformulier waarin u toestemming geeft voor het uitwisselen van informatie aan derden, zowel telefonisch als schriftelijk.